Re75sponsible Care

dinsdag 11 juli 2017

Toen het Responsible Care programma in maart 1997 van start ging was het uitgangspunt de leden van het Verbond beter te laten presteren op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Hierbij werd afgesproken dat over de voortgang van dit proces met alle belanghebbenden binnen en buiten de branche zou worden gecommuniceerd, hopende daarmee te bereiken dat de maatschappij de activiteiten van de sector beter begrijpt en accepteert, opdat de chemie een volwaardige plaats kan innemen binnen de samenleving. Deelname aan Responsible Care is voor de bedrijven vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Eisen

Er worden eisen gesteld aan de deelnemende bedrijven en deze dienen daar op redelijke termijn aan te gaan voldoen. Bedrijven die aan de eisen voldoen zijn te herkennen aan het Responsible Care logo. De leden van het Verbond verplichten zich al het mogelijke te doen opdat hun bedrijfsactiviteiten ter zake van productie, distributie en opslag van chemische producten plaatsvinden met de grootst mogelijke zorg voor gezondheid, veiligheid, bescherming van het milieu en voor de kwaliteit.

Uitgangspunten
Om aan deze vrijwillige verplichtingen inhoud te geven, zullen de leden van het VHCP de Responsible Care-filosofie zo goed mogelijk gestalte geven op basis van de volgende uitgangspunten (voor zover per individueel bedrijf van toepassing):

  • Het bedrijf zal handelen volgens alle relevante wettelijke regelingen en vereisten.
  • Daarnaast zal zij de bepalingen van bestaande praktijkcodes van het VHCP naleven die van toepassing zijn op har chemische activiteiten.
  • Het bedrijf zal al het mogelijke doen opdat haar activiteiten niet een onacceptabel risico met zich meebrengen voor (tijdelijke) werknemers, klanten, de samenleving of het milieu. Het bedrijf zal schriftelijke documentatie onderhouden ter zake van alle bedrijfsactiviteiten, waaruit blijkt dat het beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu parallel loopt aan de uitgangspunten van het VHCP Responsible Care-programma.
  • Het bedrijf zal (voor de bedrijfsvoering) relevante informatie inzake gezondheid, veiligheid en milieu aanbrengen op alle producten van het bedrijf en al het mogelijke doen om deze informatie bekend te doen zijn bij de (tijdelijke) werknemers, klanten en het publiek.
  • Het bedrijf zal al het mogelijke doen opdat alle werknemers op de hoogte zijn van de beleidsverklaring van de directie van het bedrijf inzake Responsible Care.
  • Zij zal zorg dragen voor voldoende opleidingen en trainingen voor de medewerkers teneinde hen in staat te stellen de doelstellingen van Responsible Care op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te realiseren.
  • Het bedrijf zal een calamiteitenplan opstellen en onderhouden.
  • Het bedrijf zal voortdurend met de samenleving communiceren over de zorg die bestaat over de activiteiten van de onderneming en zal daarop – waar mogelijk – antwoorden formuleren.
  • Het bedrijf streeft ernaar die activiteiten, die de kwaliteit van het eigen bedrijf verbeteren, te ondersteunen en het bewustzijn van alle betrokkenen inzake gezondheid, veiligheid en milieu in de bedrijfsvoering te versterken.

De directie acht zich verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaande verplichting volgens genoemde uitgangspunten en zal daarvoor voldoende middelen ter beschikking stellen, de ontwikkeling actief stimuleren en, waar nodig, corrigerend optreden.

RC Color Vertical Logo