Re75gistratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen (REACH)

zondag 2 juli 2017

REACH

REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico's te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen naar het bedrijfsleven.

Voor wie

Iedereen die beroepshalve chemische stoffen of preparaten produceert, in de EU importeert, distribueert of gebruikt, krijgt met REACH te maken. REACH heeft dus ook betrekking op professionele gebruikers van stoffen, preparaten en sommige typen voorwerpen. Binnen REACH worden drie groepen van actoren onderscheiden: fabrikanten/ importeurs, distributeurs en gebruikers. Zij hebben ieder een verschillende rol en verschillende verplichtingen onder REACH. Een bedrijf dat met REACH te maken heeft, zal dus moeten nagaan welke rol hij binnen REACH vervult. Eén bedrijf kan meerdere rollen vervullen; zo zal een fabrikant van een bepaalde chemische stof vaak ook gebruiker zijn van chemische stoffen.

Doel

Van veel chemische stoffen die in Europa op de markt zijn, zijn onvoldoende gegevens beschik­baar over schadelijkheid en risico's. Met de invoering van REACH moeten ondernemingen op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en blootstelling de risico's van stoffen in kaart brengen en zo nodig zelf veiligheidsmaatregelen nemen en aan hun afnemers aanbevelen. Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu, terwijl het concurrentievermogen van de industrie behouden blijft of verbetert. Om dit te realiseren zal door REACH informatie beschikbaar komen over gebruikte stoffen en zal de communicatie over deze stoffen in de keten van de producent tot en met de eindgebruiker verbeterd worden (zowel downstream als upstream).

Welke stoffen?

In principe vallen alle chemische stoffen onder REACH, behalve enkele specifieke categorieën, waaronder radioactieve stoffen en afvalstoffen. Onder REACH vallen de stoffen zelf, maar ook stoffen die zijn verwerkt in preparaten of in voorwerpen (weekmakers in plastics zijn van dat laatste een voorbeeld). Mede bepalend voor de geldende verplichtingen is de hoeveelheid die een bedrijf van een stof fabriceert/gebruikt.